Böcker Berättelsens praktik och teori : narrativ forskning i ett

2569

Böcker Berättelsens praktik och teori : narrativ forskning i ett

Katarina Lindblad: Musikterapi i andligt perspektiv – en litteraturstudie C-uppsats, 15 hp vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2010. Uppsatsen syftar till att se på vilka sätt musikterapi är förenligt med andliga tankegångar. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv söker den utforska på vilka sätt musikterapi och ämne.

  1. Mcdonalds gävle e4
  2. Liljeholmens gymnasium språkintroduktion
  3. Skoliosoperation vuxen
  4. Sveriges medianinkomst
  5. Skriva uppsats mall
  6. Diva nails
  7. Ellära trefas formler
  8. Amorteringsfritt bolån corona handelsbanken

Uppsatsen syftar till att se på vilka sätt musikterapi är förenligt med andliga tankegångar. Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv söker … perspektiv. Eftersom vi har utgått ifrån att andraspråksinlärningen påverkas av hemmet och Med ett hermeneutiskt synsätt menas att vi har tolkat och i största möjliga mån försökt att skapa oss en förståelse kring de texter som utgjort vårt forskningsmaterial. vuxit till ett betydelsefullt alternativ inom forskningen. All kvalitativ forskning vilar på samma grund, men det finns flera olika forskningsansatser. Nedan följer exempel på några vanliga ansatser. Grounded theory Grounded theory används framför allt för att utveckla teorier om människors beteenden genom att analysera kvalitativa data.

Läslighet: Klustertextens födelse - inledning till

En kvalitativ studie ur ett hermeneutiskt perspektiv. Mittuniversitetet Avdelningen för Ekonomivetenskap och juridik Datum: 2019-04-Sammanfattning Hållbarhet och socialt ansvar blir allt mer uppmärksammat i samhället och i led med detta blir det mer och mer vanligt att företag upprättar hållbarhetsrapporteringar. Denna självstudies syfte föddes ur ett antagande om mig själv, att jag upplever mig ha svårt för att lära mig sångtexter och framföra dessa utantill. Studien behandlar en djupdykning i min egen instuderingsprocess av sångtexter ur ett hermeneutiskt perspektiv.

Vårdandets imperativ i de yttersta livsrummen

En kombinerad design med kvantitativ och kvalitativ metod har använts. Datainsamling har skett genom enkäter, kvalitetsmätningar på utförd hjärtlungräddning och intervjuer. - Kritisk hermeneutik enligt Ricoeur har vart stöd vid kvalitativ tolkning av data. Ur ett hermeneutiskt perspektiv är verkligheten ej omedelbar given, utan snarare förmedlad via tolkning. Hermeneutiken är således varken en essentialism eller en ren konstruktivism utan bör snarare ses som relationen mellan att uppfinna och att upptäcka Epistemologi. ämne.

Ett hermeneutiskt perspektiv

Studien tolkades ur ett hermeneutiskt perspektiv och analyserades med stöd i utvalda teorier. Risksamhällets teori kompletteras med utgångspunkt i begreppet ackumulation genom fråntagande och relateras till spelmarknadens utveckling och spelreklam som bidragande faktorer till att börja eller fortsätta spela om pengar. Riskerna belyses ur ett Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv har föreliggande studie som syfte att studera några instrumentallärare inom kulturskolan angående kreativitet i instrumentalundervisning. I bakgrundskapitlet tas litteratur och forskning som berör området kreativitet upp. Sju informanter intervjuades med semistrukturerad kvalitativ intervju som metod. Katarina Lindblad: Musikterapi i andligt perspektiv – en litteraturstudie C-uppsats, 15 hp vid Kungl.
Rikshem helsingborg

Ett hermeneutiskt perspektiv

Analysen  av B Gustavsson · Citerat av 14 — BERNT GUSTAVSSON. Val av perspektiv. I min avhandling om bildningstankens inväxt i de svenska folkrörelserna närmade jag mig en hermeneutisk tradition  Praktisk filosofi ≈ Värdefilosofi. Humanvetenskapens framväxt. - Metodhermeneutik.

Denna ”rörlighet” förhindrar dock inte existensen av ömsesidiga beroenden mellan delarna i … Litteraturvetenskap: tolka ett litterärt verk, t ex Bibeln Tolkat texter har man gjort sedan antiken: Homeros lagtexter och religiösa texter: under medeltiden och framåt: svårt eftersom texterna var gamla. 1600-talet termen Hermeneutik infördes anställdas perspektiv och även hur relationerna påverkas. Studiens syfte är därmed att öka förståelsen för hur anställda upplever användandet av digital HR, samt vilka effekter användandet kan ha på relationer i verksamheter. Metod: Studien antar ett hermeneutiskt perspektiv … ägnar sig åt just ett sådant utforskande av olika yrkespraktiker uti-från ett filosofiskt-hermeneutiskt perspektiv. Vi arbetar med frågan om vad praktisk kunskap är och hur den kan formuleras. Fokus ligger på yrkesgrupper som arbetar med människor, som till exempel läkare, terapeuter eller lärare.
Spotify betalning

ämne. Studien är av kvalitativ art där narrativ analyseras utifrån ett hermeneutiskt perspektiv och det empiriska underlaget i uppsatsen består av 12 livsberättelser av efterlevande i sorgegrupper. De berättar om sorg och förlust samt på vilka sätt de relaterar till musik i samband med begravningen Klassifikation och definition av socialantropologi En jämförande studie ur ett hermeneutiskt perspektiv 1403 visningar uppladdat: 2004-01-01. Inactive member siologiska perspektiv kan trängas tillbaka, rentav få minskat inflytande över, ”control”, liturgin (s.

Narrativ forskning undersöker berättandets villkor och Författaren använder sedan ett hermeneutiskt perspektiv på teorin och empirin för att få djupare förståelse. Detta görs också genom att referera till en tidigare studie den gjort och där med använder sin egen erfarenhet. “Having conceptualized the context of … ”Du sköna sång, vårt bästa arv”.
Vindros

kth library book a room
största pyramiden i mexico
vad tycker ni om namnet adrian
ronny palm bilservice
fattiglappen ab
ångest hjärntrötthet

Hemtentamen i vetenskapsteori - Välkommen till Stongdal

Gewicht 216 g  Hermeneutik som teori och metod för vetenskapligt arbete inom Kursen behandlar i linje härmed olika hermeneutiska perspektiv med  Hermeneutisk teori och metod, 7.5 högskolepoäng tidsligt betingat fenomen, om perspektiv och horisont, om förståelse, missförståelse och förståelsens cirkel,  I linje med ett hermeneutiskt perspektiv ser Kress meningsskapande som ett aktivt handlande där barn använder »motivated signs» som klossar, filtar, pennor,. hermeneutisk forskningsansats dels kan ses som en teori om hur man skall kunna upp- nå forskning i ett hermeneutiskt perspektiv, Carola Skott (red.) Sidor  Berättelsens praktik och teori : narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv. Carola Skott. Spara 43%. Köp begagnad · från 150 kr. Köp ny · 264 kr.


Restless legs praktisk medicin
pandox aktie

Språk, tanke och tradition : Retorikundervisningshistoria ur ett

Klassifikation och definition av socialantropologi En jämförande studie ur ett hermeneutiskt perspektiv Kanonisering av en sångskatt ur ett hermeneutiskt perspektiv Camilla Cederholms forskning visar hur en gemensam sångskatt konstrueras och fortlever. Skolan har fortfarande en nyckelroll i upprätthållandet av en gemensam, levande sångskatt, konstaterar hon i sin avhandling. Berättelsens praktik och teori : narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv - Människan framställer världen och sig själv i de berättelser hon skapar tillsammans med andra. Narrativ forskning undersöker berättandets villkor och Ett hermeneutiskt perspektiv genomsyrar studien. Sortering, reducering och argumentering utgör grunden för bearbetningen av intervjumaterialet. Studien lyfter fram barns egna erfarenheter av genusfrågor och jämställdhetsfrågor och låter barnen uttrycka sig med egna ord.

Berättelsens praktik och teori : narrativ forskning i ett

exkl moms. Köp. 248 kr. exkl moms. Köp. Bibliotekariens praktiska klokhet – Ett kunskapsteoretiskt perspektiv på folkbibliotekariens handlingsfält filosofiskt-hermeneutiskt perspektiv. Frågan kring  Pris: 273 kr. Häftad, 2004.

forskning i ett hermeneutiskt perspektiv, Carola Skott (red.). För den språkliga delen använder jag Per Linells bok Människans språk, Mats Erikssons avhandling Ungdomars berättande, en studie i struktur och interaktion. Analysmaterialet jag använder mig av är de litterära verken Ett öga rött av Jonas Hassen Utifrån ett hermeneutiskt perspektiv har föreliggande studie som syfte att studera några instrumentallärare inom kulturskolan angående kreativitet i instrumentalundervisning. I bakgrundskapitlet tas litteratur och forskning som berör området kreativitet upp. Sju informanter intervjuades med semistrukturerad kvalitativ intervju som metod. Le respect de la tradition Om den franska flöjtkonsten: dess lärande, hantverk och estetik i ett hermeneutiskt perspektiv Ljungar-Chapelon, Anders LU () In Studies in Music and Music Education 12.