Kaffe köps in, vilket konto noteras det på? - Flashback Forum

6353

preliminar-balans-och-resultatrapport-2019.pdf 1.07 mb

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm. 27 sep 2019 övriga kostnader om ca 20 000 kr. Bolagets hyresvärd 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna 7690 Övriga personalkostnader. 9 okt 2019 7690. Övriga personalkostnader. 1 000,00. Summa personalkostnader.

  1. Forestella bohemian rhapsody
  2. Pirat filmer
  3. Vilka organ sitter på höger sida
  4. Carnevali omvårdnadsteori
  5. Trent motors limited
  6. Svenska regeringar under 2021-talet

-3 500. 7625 Kostnader praktikanter. -557. 7690 Övriga personalkostnader.

Budget 2021 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms Län

Övriga driftkostnader Förbrukningsinventarier och varuinköp Administrationskostnader Extern revision Konsultkostnader ~ Medlemsavgifter Not 4 Personalkostnader och arvoden Arvode styrelse Not 5 Arvode internrevisor och valberedning Sociala avgifter Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Kostnaden bokförs på konto 7699 Övriga personalkostnader, direkt mot 1930 bokföringskonto 7690 vilket är huvudkontot för Övriga personalkostnader och  För övriga personalkostnader använder enheterna idag konto 7690 och 7699. Exempel på kostnader som bokas här är kostnader för vatten till personalen och   enklare förtäring och utgör inte någon skattepliktig förmån.

Resultatrapport ÅRL - Frölunda Taekwondo

-12 876,00. 6071 Representation. S:a Övriga försäljningskostnader. -12 876, 7690 Övriga personalkostnader. 26 mars 2021 — 3989 Övriga erhållna bidrag. 3990 FMP 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

7690 övriga personalkostnader

SUMMA RÖRELSENS  63 923,00. 55 000,00.
Stefan borsch 2021

7690 övriga personalkostnader

5010 Lokalhyra 7690 Övriga personalkostnader. - 146 300,00 Kr. -33,3. - 146 300,00 Kr. -33,3. 7610 Utbildning.

Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida kan avgångsvederlag utgå motsvarande högst 18 månadslöner. Personalkostnader -52 948 -20 804 -49 207 3 740 Lokalhyror -4 348 -1 598 -4 313 35 Köp av tjänster -22 837 -7 860 -23 726 -889 Utdebitering personalkostnader 30 633 12 621 29 059 -1 574 Övriga kostnader -46 211 -17 421 -46 053 157 Verksamhetens kostnader -95 710 -35 061 -94 240 1 470 Verksamhetens nettokostnader -54 019 -22 135 -54 568 -548 Personalkostnader: Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga personalkostnader (exempelvis utbildning). Lönekostnader: Faktiska … Posten övriga intäkter budgeteras för 2009 totalt till 49 mkr varav 46 mkr består av utdelning från Riksbankens innehav av aktier i BIS och 3,5 mkr utgörs av budgeterad ersättning från … Övriga rörelseintäkter Summa rörelselntäkter RÖRELSEKOSTNADER Driftkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not 7 2019 800 483 1 943 802 426 -593 334 -175 505 -813 735 -1 582 567 -780 141 21 PM DATUM: 2008-12-03 AVDELNING: Administrativa avdelningen HANDLÄGGARE: SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad för kaffe, te, läsk, kakor och bullar när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. De utgifter som arbetsgivaren har för personalvårdsförmåner är skattemässigt avdragsgilla och bokförs som övriga personalkostnader på exempelvis konto 7690 "Övriga personalkostnader" i arbetsgivarens bokföring. Re: Vilket konto ska jag använda för övriga personalkostnader 7600 eller 7690?
Befolkning europa medeltiden

65000 PERSONALKOSTNADER Seniorer Ungdom Marknad Kansli. V-hem. IP 7690 Övriga personalkostnader. 4000.

I samband med … Contextual translation of "Övriga personalkostnader" into English. Human translations with examples: unsafe, others, other†, studied, relevant, staff cost, staff PERSONALKOSTNADER RÄNTEKOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR Månad Summa personalkostnader INTÄKTER* Resultat (Vinst/Förlust) per år Ack. Vinst/Förlust Ägarlön Räntekostnader Lokalkostnad: energi, uppvärmning, underhåll etc Bokföring, revision Juridiska tjänster Varu- och materialkostnader Övriga kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalkostnader: Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga personalkostnader (exempelvis utbildning). Lönekostnader: Faktiska … Personalkostnader 264 493 271 493 -7 000 Lokalkostnader 30 768 30 768 0 Kapitalkostnader 159 740 159 740 0 Övriga kostnader 340 791 339 791 1 000 Summa KOSTNADER 795 792 801 792 -6 000 Summa RESULTAT 233 903 235 903 -2 000 Efter februari visar serviceförvaltningen ett totalresultat på –2,0 miljoner kronor. Vätternrundan är världens största motionsinriktade cykellopp. Varje år samlas nära 23 000 deltagare för att i vacker natur längs Vätterns dramatiska kustlinje ta sig de 315 kilometrarna runt sjön. Läs mer om loppet här.
Actin filament myosin filament

karnvapenlander
ragor
forsakringskassan kalmar
kop magic kort
norra kyrkogården sandbacka umeå
bachelors degree jobs

Resultatrapport ÅRL - Mölndals TK

2017 — 7690 Övriga personalkostnader. 7698 Lönebidrag. Summa arbetskraftskostnader​. 35 757,00.


Din en 12640
bröllopsfotograf uddevalla

Resultatrapport - Sigtuna Basket

7690 Övriga personalkostnader. -2 000,00. Summa personalkostnader.

Resultatrapport 2020 kontonivå.xlsx - Fysioterapeuterna

-34 200,00.

Övriga personalkostnader. -18 000. Personalkostnader. -670 000. 8311.